पसायदान | Pasaydan

Prarathana: Pasayadan
Lyrics : Sant Dnyneshwar Maharaj

=================================================================
Marathi

आता विश्वात्मकें देवें । येणे वाग्यज्ञें तोषावें ।
तोषोनिं मज ज्ञावे । पसायदान हें ॥
जें खळांची व्यंकटी सांडो । तया सत्कर्मी- रती वाढो ।
भूतां परस्परे पडो । मैत्र जीवाचें ॥
दुरितांचे तिमिर जावो । विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो ।
जो जे वांच्छिल तो तें लाहो । प्राणिजात ॥
वर्षत सकळ मंगळी । ईश्वरनिष्ठांची मांदियाळी ।
अनवरत भूमंडळी । भेटतु भूतां ॥
चलां कल्पतरूंचे आरव । चेतना चिंतामणींचें गाव ।
बोलते जे अर्णव । पीयूषाचे ॥
चंद्र्मे जे अलांछ्न । मार्तंड जे तापहीन ।
ते सर्वांही सदा सज्जन । सोयरे होतु ॥
किंबहुना सर्व सुखी । पूर्ण होऊनि तिन्हीं लोकी ।
भजिजो आदिपुरुखी । अखंडित ॥
आणि ग्रंथोपजीविये । विशेषीं लोकीं इयें ।
दृष्टादृष्ट विजयें । होआवे जी ।
येथ म्हणे श्री विश्वेशराओ । हा होईल दान पसावो ।
येणें वरें ज्ञानदेवो । सुखिया जाला ॥
=======================================================
English Transliteration:

ātā viśvātmakeṁ deveṁ | yeṇe vāgyajñeṁ toṣāveṁ |
toṣoniṁ maja jñāve | pasāyadāna heṁ ||

jeṁ khaḻāṁcī vyaṁkaṭī sāṁḍo | tayā satkarmī- ratī vāḍho |
bhūtāṁ paraspare paḍo | maitra jīvāceṁ ||

duritāṁce timira jāvo | viśva svadharma sūryeṁ pāho |
jo je vāṁcchila to teṁ lāho | prāṇijāta ||

varṣata sakaḻa maṁgaḻī | īśvaraniṣṭhāṁcī māṁdiyāḻī |
anavarata bhūmaṁḍaḻī | bheṭatu bhūtāṁ ||

calāṁ kalpatarūṁce ārava | cetanā ciṁtāmaṇīṁceṁ gāva |
bolate je arṇava | pīyūṣāce ||

caṁdrme je alāṁchna | mārtaṁḍa je tāpahīna |
te sarvāṁhī sadā sajjana | soyare hotu ||

kiṁbahunā sarva sukhī | pūrṇa hoūni tinhīṁ lokī |
bhajijo ādipurukhī | akhaṁḍita ||

āṇi graṁthopajīviye | viśeṣīṁ lokīṁ iyeṁ |
dṛṣṭādṛṣṭa vijayeṁ | hoāve jī |

yetha mhaṇe śrī viśveśarāo | hā hoīla dāna pasāvo |
yeṇeṁ vareṁ jñānadevo | sukhiyā jālā ||
SHARE

About Sushant

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment